Інструкції

Затверджено

   рiшенням    сесiї

Червоноградської мiської ради

29.10.2015 № 220

 

Порядок

про розгляду електронної петицiї

 до   Червоноградської мiської ради

 

        Цей Тимчасовий Порядок вiдповiдно до ст.231 Закону України «Про звернення громадян» визначає порядок розгляду електронної петицiї, адресованої Червоноградськiй мiськiй радi на пiдтримку якої зiбрано не менше як 175 пiдписiв громадян протягом не бiльше трьох  мiсяцiв з дня її оприлюднення.(далi електронна петицiя)

 

 1. Мешканцi мiста можуть звернутися до мiської ради з електронними петицiями (громадськими iнiцiативами) через офiцiйний веб-сайт Червоноградської  мiської ради в мережi Iнтернет або веб-сайт громадського об’єднання, що здiйснює збiр пiдписiв громадян на пiдтримку електронної петицiї.
 2. Тимчасово, до створення Iнтернет - порталу «Петицiї» на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської  мiської ради, петицiя подається в загальний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (каб №213) i реєструється в спецiальному журналi.
 3. Подана петицiя перед публiкуванням проходить перевiрку спецiалiстом загального вiддiлу на предмет дублювання, вiдповiдностi тексту петицiї загальноприйнятим нормам етики, вiдношення пiднятої проблеми до компетенцiї громади мiста, вiдсутностi факту особистих iнтересiв громадян, а прийняття рiшення про розмiщення її або вiдмову у розмiщеннi надається мiському головi.
 4. Петицiї, що пройшли перевiрку, публiкуються для загального доступу та збору пiдписiв на веб-сайтi Червоноградської  мiської ради в роздiлi «Петицiї». Дата оприлюднення електронної петицiї на сайтi Червоноградської мiської ради є датою початку збору пiдписiв на її пiдтримку.
 5. Не оприлюднюється електронна петицiя, що мiстить заклики до повалення конституцiйного ладу, порушення територiальної цiлiсностi України, пропаганду вiйни, насильства, жорстокостi, розпалювання мiжетнiчної, расової, релiгiйної ворожнечi, заклики до вчинення терористичних актiв, посягання на права й свободи людини.
 6. Вiдповiдальнiсть за змiст електронної петицiї несе її автор (iнiцiатор).
 7. Електронна петицiя оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської  мiської ради в мережi Iнтернет протягом 2-х робочих днiв з дня надсилання її автором (iнiцiатором).
 8. У разi невiдповiдностi електронної петицiї вимогам, установленим Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петицiї», її оприлюднення не здiйснюється, про що повiдомляється автору (iнiцiатору) не пiзнiше строку, установленого для оприлюднення.
 9. Виконавчим комiтетом мiської ради пiд час збору пiдписiв громадян на пiдтримку електронної петицiї забезпечуються:
  1. безоплатнiсть доступу та користування iнформацiйно-телекомунiкацiйною системою, за допомогою якої здiйснюється збiр пiдписiв;
  2. електронна реєстрацiя громадян для пiдписання петицiї;
  3. недопущення автоматичного введення iнформацiї, у тому числi пiдписання електронної петицiї, без участi громадянина;
  4. фiксацiя дати й часу оприлюднення електронної петицiї та пiдписання її громадянином.
 10. Електронна петицiя, що надiйшла до мiської ради, розглядається за умови збору на її пiдтримку не менше 175 пiдписiв громадян мiста протягом не бiльше 3-х мiсяцiв вiд  дня її оприлюднення.
 11. Електронна петицiя, що в установлений строк не набрала необхiдної кiлькостi пiдписiв на її пiдтримку, пiсля завершення строку збору пiдписiв розглядається як звернення громадян. Термiном початку розгляду такого звернення є день, наступний пiсля дня закiнчення строку збору пiдписiв.
 12. Електронна петицiя, збiр пiдписiв на пiдтримку якої здiйснювався через веб-сайт громадського об’єднання i яка протягом установленого строку набрала необхiдну кiлькiсть пiдписiв на її пiдтримку, не пiзнiше наступного дня пiсля набрання необхiдної кiлькостi пiдписiв надсилається цим громадським об’єднанням на офiцiйний веб-сайт Червоноградської мiської ради в мережi Iнтернет iз зазначенням iнформацiї про дати початку збору пiдписiв, направлення електронної петицiї, загальну кiлькiсть i перелiк осiб, якi її пiдписали (чи посилання на джерело такої iнформацiї в мережi Iнтернет), строк збору пiдписiв, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
 13. Iнформацiя про початок розгляду електронної петицiї, що в установлений строк набрала необхiдну кiлькiсть голосiв на її пiдтримку, оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської  мiської ради в мережi Iнтернет не пiзнiше 3-х робочих днiв пiсля набрання необхiдної кiлькостi пiдписiв, а в разi отримання електронної петицiї вiд громадського об’єднання - не пiзнiше   2-х робочих днiв пiсля її отримання.
 14. Розгляд  електронної петицiї здiйснюється невiдкладно, але не пiзнiше 10-ти робочих днiв зi дня оприлюднення iнформацiї про початок її розгляду. Якщо електронна петицiя мiстить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях вiдповiдної територiальної громади, автор (iнiцiатор) петицiї має право представити її на таких слуханнях. У такому разi термiн розгляду електронної петицiї продовжується на строк, необхiдний для проведення вiдповiдних слухань.
 15. Виконавчим комiтетом мiської ради вживаються заходи щодо органiзацiї розгляду порушених в електроннiй петицiї питань, у тому числi:

15.1. Наступного робочого дня пiсля набрання необхiдної кiлькостi пiдписiв на пiдтримку електронної петицiї загальний вiддiл виконавчого комiтету мiської ради повiдомляє про це мiського голову (секретаря мiської ради), який визначає заступника мiського голови, керуючу справами виконкому мiської ради  вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв або враховуючи сферу дiяльностi, а також керiвника (керiвникiв) вiддiлу, управлiння, iншого виконавчого органу мiської ради, вiдповiдальних за органiзацiю роботи з розгляду порушених у електроннiй петицiї питань.

15.2. Вiддiли, управлiння, iншi виконавчi органи мiської ради, що братимуть участь у опрацюваннi порушених у електроннiй петицiї питань,  у пiдготовцi пропозицiй  щодо пiдтримки або непiдтримки мiською радою електронної петицiї та проекту вiдповiдi на неї, у триденний строк пiсля набрання необхiдної кiлькостi пiдписiв на пiдтримку електронної петицiї або пiсля отримання електронної петицiї вiд громадського об'єднання створюють, у разi потреби, робочу групу для опрацювання порушених у електроннiй петицiї питань iз залученням до її складу представникiв органiв, до вiдання яких належать порушенi в електроннiй петицiї питання.

15.3. Заступник мiського голови, керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради, визначенi вiдповiдальними за органiзацiю роботи з розгляду порушених у електроннiй петицiї питань:

15.3.1 у разi, якщо порушенi в електроннiй петицiї питання стосуються не лише повноважень мiської ради та її виконавчих органiв, а належать до повноважень iнших органiв, вносять мiському головi ( секретарю мiської ради) пропозицiї щодо залучення в установленому порядку таких органiв до опрацювання порушених у електроннiй петицiї питань, створення для цього робочої групи iз залученням представникiв органiв, до вiдання яких належать порушенi в електроннiй петицiї питання, а також експертiв i фахiвцiв;

15.3.2  забезпечують пiдготовку та подання пропозицiй щодо пiдтримки або непiдтримки мiською радою електронної петицiї та проекту вiдповiдi на неї не пiзнiше 2-х робочих днiв до проведення пленарного засiдання сесiї, на якiй розглядається електронна петицiя.

15.4. Для пiдготовки пропозицiй щодо пiдтримки або непiдтримки мiською радою електронної петицiї та проекту вiдповiдi на неї, мiський голова (секретар мiської ради)  чи визначений ним вiдповiдальний за органiзацiю роботи з розгляду порушених в нiй питань заступник мiського голови, керуючий справами виконавчого комiтету мiської ради можуть скликати наради, запрошувати до участi в них, засiданнях робочої групи, створеної для опрацювання порушених у електроннiй петицiї питань, автора (iнiцiатора) електронної петицiї, представника громадського об'єднання, що здiйснювало збiр пiдписiв на пiдтримку електронної петицiї.

 1. Для розгляду електронної петицiї, що набрала необхiдну кiлькiсть голосiв, загальний вiддiл виконавчого комiтету мiської ради у визначений термiн готує проект розпорядження мiського голови про скликання позачергової сесiї мiської ради.
 2. Про пiдтримку або непiдтримку електронної петицiї публiчно оголошується на офiцiйному веб-сайтi Червноградської мiської ради мiським головою. У вiдповiдi на електронну петицiю повiдомляється про результати розгляду порушених у нiй питань з вiдповiдним обґрунтуванням. Вiдповiдь на електронну петицiю не пiзнiше наступного робочого дня пiсля закiнчення її розгляду оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради, а також керiвником вiддiлу, управлiння, iншого виконавчого органу мiської ради, якого було визначено вiдповiдальним, надсилається в письмовому виглядi автору (iнiцiатору) електронної петицiї та вiдповiдному громадському об’єднанню, що здiйснювало збiр пiдписiв громадян на пiдтримку електронної петицiї.
 3. У разi визнання доцiльними викладених у електроннiй петицiї пропозицiй, вони можуть реалiзовуватися мiською радою шляхом ухвалення вiдповiдних рiшень з питань, вiднесених до її компетенцiї. Iнформування автора (iнiцiатора) про виконання рiшення, ухваленого за результатами розгляду електронної петицiї, покладається на керiвника вiддiлу, управлiння, iншого виконавчого органу мiської ради, якого було визначено вiдповiдальним.
 4. Iнформацiя про кiлькiсть пiдписiв, одержаних на пiдтримку електронної петицiї, та строки їх збору зберiгається у виконавчому комiтетi мiської ради не менше 3-х рокiв зi дня оприлюднення петицiї.
 5. Головний спецiалiст загального вiддiлу виконавчого комiтету мiської ради забезпечує постiйну технiчну пiдтримку функцiонування та удосконалення роздiлу «Петицiї» на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в мережi Iнтернет.